1 SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH:

0
42

Bên cạnh, nhiều hoạt động du lịch như bơi thuyền, lặn, đi bộ, trượt tuyết,

kinh doanh mua bán ở các khu du lịch đã tác động tiêu cực đến môi trường thiên nhiên.

Như vậy, trong môi trường du lịch, môi trường tự nhiên có vai trò quan

trọng, tạo ra tiền đề cho sự phát triển của các khu du lịch nổi tiếng của các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam như Vịnh Hạ Long-Cát Bà, Văn Phong-Đại Lãnh, Tam Đảo, Sa Pa, Đà Lạt¼Là những khu du lịch dựa trên cơ sở tiềm năng tự nhiên. Bên cạnh, mặt trái của ngành du lịch đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường thiên nhiên rất nghiêm trọng nếu không có kế hoạch phát triển ngành du lịch một cách bền vững.

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN

NGÀNH DU LỊCH:

Yếu tố bên ngoài ngành du lịch :

Chủ yếu nghiên cứu, xem xét những thuận lợi và khó khăn do môi trường

bên ngoài tác động trực tiếp hay gián tiếp đối với các hoạt động của ngành. Các tác động vĩ mô như : kinh tế, thể chế, pháp lý, xã hội, môi trường tự nhiên, công nghệ¼ảnh hưởng một cách gián tiếp lên doanh nghiệp. Các tác động vi mô như khách hàng, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thế đều ảnh hưởng trực tiếp. Bối cảnh vi mô này còn gọi là bối cảnh tác nghiệp của ngành.

* Ma trận đánh giá các yếu tố ngoại vi :

( EFE Matrix = External Factor Evaluation Matrix)

Ma trận đánh giá các yếu tố ngoại vi giúp đánh giá tầm ảnh hưởng của

các tác động ngoại vi thuộc cả hai lĩnh vực vĩ mô lẫn vi mô đối với các hoạt động của ngành.

Tiến hành xây dựng một ma trận EFE trải qua 5 bước :

– Bước 1 : Lập danh mục các yếu tố có vai trò quyết định đối với sự

thành công của ngành.

– Bước 2 : Xác định mức độ quan trọng từ 0,0 ( không quan trọng) đến

1,0 (rất quan trọng) của từng yếu tố. Tổng số các mức độ quan trọng của toàn bộ các yếu tố ( bước 1) phải bằng 1,0.

– Bước 3 : Xác định trọng số ( hoặc hệ số) từ 1 đến 4 của từng yếu tố

trong quan hệ với khả năng phản ứng của chiến lược hiện tại của ngành. Trong đó 4 là phản ứng tốt nhất. 3 là trên trung bình, 2 là trung bình và 1 dưới trung bình.

– Bước 4 : Tính điểm của từng yếu tố ngoại vi bằng cách làm phép nhân

mức độ quan trọng của yếu tố với hệ số dành cho yếu tố đó.

– Bước 5 : Cộng tổng số điểm của toàn bộ danh mục các yếu tố.

Nếu tổng số điểm 2,5 là trung bình, tốt nhất là 4 và 1 là dưới trung bình.