Giữa khách nam và khách nữ có sự khác biệt trong khả năng quay lại khách sạn

0
18

Giữa khách nam và khách nữ có sự khác biệt trong khả năng quay lại. Trong đó, tỷ lệ khách nữ sẽ quay lại cao hơn khách nam. Kết quả từ phân tích IPA ta thấy có 6 yếu tố cần cần tập trung phát triển, bao gồm: (3), (6), (7), (8), (16), (17) . Có 7 yếu tố cần tiếp tục duy trì bao gồm: Các yếu tố này gồm: (2), (4), (5), (9), (13), (14). Có 5 yếu tố cần hạn chế phát triển, bao gồm: (10), (11), (12), (15), (18) để thu hút khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn thì việc khắc phục các hạn chế trong chất lượng dịch vụ của khách sạn là một điều cần thiết phải làm. Các giải pháp đề ra bao gồm: Giải pháp nâng cao mức độ hiểu biết nhu cầu của khách, Giải pháp dành cho nhóm chỉ tiêu Tin cậy và các yếu tố có mức chênh lệch (P – I) âm, Giải pháp cho các yếu tố cần Tập trung phát triển của mô hình IPA, Giải pháp cho đối tượng khách, Giải pháp đối với nguồn thông tin, Giải pháp đối với nguồn nhân lực. 6.2 KIẾN NGHỊ để khách du lịch lưu lại khách sạn sử dụng dịch vụ thì ngoài những sản phẩm do khách sạn cung cấp, du khách còn muốn sử dụng sản phẩm khác bên ngoài khách sạn như những điểm vui chơi, giải trí ….do đó để kéo dài thời gian lưu trú của khách thì cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan như 6.2.1. đối với Sở du lịch Cần Thơ: – Tuyên truyền, quảng bá về du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch trên mọi Website của thành phố, thiết kế các tờ rơi, áp-phích tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện truyền thông đại chúng về du lịch, tổ chức các lễ hội, các chương trình du lịch nhằm khuếch trương hình ảnh, tạo sự chú ý và thu hút du khách. Hình thành, phát triển và củng cố hình ảnh văn hóa du lịch của địa phương, vừa tạo cảm giác thân thiện và an toàn, vừa thể hiện trình độ làm du lịch và khả năng đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách.