Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn Bombo

0
25

Cũng như đội ngũ lao động,cơ s vt cht k thut là yếu t quan trng trong quá trình phc v khách, gp phn nâng cao cht lượng phc v. Du khách hài lòng vi s phc v ca nhân viên không có ý nghĩa là h cũng hài lòng nếu như cơ s vt cht k thut ca khách sn không đáp ng được nhu cu ca h,cơ s vt cht k thut va phc v nhu cu ca khách, va quyết định đến phương thc t chc lao động trong khách sn nh hưởng đến vic b trí, phân công lao động gia các b phn. Tu theo quy mô, mc độ hin đại ca cơ s vt cht k thut mà có phương thc t chc lao động hp lý, điu này nh hưởng đến hot động kinh doanh ca khách sn theo phương hướng này, khách sn phi không ngng nâng cao trang thiết b phc v cho phù hp vi tng thi đim để nâng cao mc độ tin nghi ca khách sn tho mãn nhu cu ngày càng cao ca khách.

Vic hoàn thin cơ s vt cht k thut trong khách sn cũng là mt yếu t cn thiết giúp cho nhân viên khách sn có nhng điu kin d dàng khi phc v khách chng hn như vic trang thiết b cho b phn phc v thêm các xe đẩy để giúp cho vic vn chuyn các dng c, đồ ăn hp lý hơn, nhân viên tiếp kim được sc lao động ,hay trang b thêm cho nhân viên phc v nhà hàng các t phc v, t d tr thc ăn… Vì vy khách sn cn đảm bo cho nhân viên nhng điu kin làm vic tt trên cơ s trang b thên các thiết b, dng c thích hp vi công vic ca nhân viên, đồng thi phi đảm bo s đồng b vi cơ s vt cht k thut trong khách sn. Tt nhiên, nhng điu này phi được da trên tình hình thc tế ca khách sn hin nay v tình hình khách, quy mô m rng ca khách sn trong thi gian đến.

Như vy để hoàn thin cơ s vt cht k thut trong khách sn phi hoàn thin cơ s vt cht phc v cho khách và hoàn thin các trang thiết b dng c cho nhân viên. Khách sn cn cân nhc để la chn hoàn thin cái nào trước, cái nào sau, cái nào là thích hp vi tình hình hin thi. Để nâng cao cht lượng phc v thì cn phi hoàn thin các trang thiết b, dng c làm vic ca nhân viên hin ti là chưa cn thiết thì phi hoàn thin cơ s vt cht k thut phc v khách trước, bi đây là b mt ca khách sn là sn phm mà khách sn đưa ra kinh doanh phc v du khách nên phi đảm bo cht lượng hp dn được du khách.