Du Lịch Nhà Hàng - Khách Sạn

Những điều đáng lưu ý khi phát triển du lịch ở Cố Đô Huế

single image

 

Có thể thấy rằng, ngành Du lịch nước ta nói chung và Huế nói riêng, cần tham khảo và học tập các nước về quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, bao gồm năm vấn đề chủ yếu: Một là, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và đề ra các chính sách, giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch. Hai là, mạnh dạn đầu tư hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất nhằm phát triển du lịch. Ba là, tạo ra những sản phẩm độc đáo, đa dạng, hấp dẫn lôi cuốn sự

chú ý của du khách. Bốn là, tăng cường tuyên truyền, quảng bá về du lịch.

Năm là, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho du lịch

Nội dung chương I đã khái quát cho chúng ta các khái niệm cơ bản liên quan

đến du lịch như khái niệm về du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch, tài nguyên du lịch và vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, nội dung trong chương cũng đã nêu bật các yếu tố bên ngoài như yếu tố về kinh tế chính trị trên thế giới, trong khu vực và trong nước, về nhu cầu khách hàng, về chính sách điều tiết của nhà nước, điều kiện tự nhiên, văn hóa, công nghệ thông tin¼ và các yếu tố bên trong như quản lý ngành, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực

You may like