Tăng cường, nâng cao tính trách nhiệm của cộng đồng trong phát triển du lịch

0
9

Tăng cường s tham gia của cộng đồng vào các hoạt động là giải pháp quan trọng không th thiếu trong quá trình phát triển du lịch bền vững. vì vậy cần có những khuyến khích đ cộng đồng thực s tham gia và có trách nhiệm với các hoạt động du lịch.

Phải hướng các ngành ngh sản xuất truyền thống của cộng đồng vào các hoạt động du lịch, phục v các hoạt động du lịch như hàng th công m ngh, sản phẩm của địa phương…

Phát triển và bảo tồn giá tr văn hoá truyền thống như các l hội, phong tục tập quán của địa phương đ t đó phục v du lịch. Tuy vậy cần có những biện pháp đ tránh ảnh hưởng tiêu cực đến văn hoá truyền thống của địa phương t du khách

“hoà nhập nhưng không hoà tan”.

Tuyên truyền nhận thức cho người dân v vai trò, v trí và trách nhiệm của mình trong việc phát triển du lịch. Người dân có thêm thu nhập t du lịch nhưng cũng cần có trách nhiệm bảo v môi trường cảnh quan khu du lịch.

M các lớp đào tạo chuyên môn v du lịch đ t đó h có th t tin tham gia vào các hoạt động du lịch như: các lớp hướng dẫn viên; các lớp nấu ăn đ phục v du lịch.

Khuyến khích người dân khai thác tài nguyên du lịch ngay chính tại cơ s vật chất của mình như t chức thành làng du lịch sinh thái, làng du lịch văn hoá….

Khuyến khích các đơn v kinh doanh du lịch – dịch v trên đa bàn đầu tư cho các chương trình đào tạo nâng cao, nhận thức của cộng đồng v phát triển du lịch bền vững, tập huấn các nghiệp v v du lịch; đồng thời s dụng lao động của địa phương vào các hoạt động du lịch.

Bên cạnh các hoạt động khuyến khích cộng đồng tham gia hoạt động du lịch thì còn cần giúp cho cộng đồng hiểu được trách nhiệm của mình đối với cơ s mà mình đang trực tiếp tham gia. Đó là trrách nhiệm gi gìn môi trường, bảo v cảnh quan khu du lịch, trách nhiệm trong quản lý và xây dựng ý kiên cho việc quy hoạch phát triển du lịch.

Trên đây ch là một s giải pháp cơ bản đ phát triển du lịch biển Hải Phòng bền vững. Các giải pháp này phải được thực hiện đồng thời thì mới phát huy tối đa hiệu qu. Tuy nhiên không nên cứng nhắc trong việc s dụng tất c các giải pháp mà tu vào từng giai đoạn c th đ quyết định giải pháp nào là quan trọng, là bản l. Phát triển bền vững du lịch biển Hải Phòng cần s n lực của các cấp chính quyền, các ban ngành và của c cộng đồng; ch có s kết hợp đó thì chúng ta mới có th giúp cho du lịch biển Hải phòng phát triển lâu dài và bền vững.